Bij de samenstelling van de visitatiecommissie houdt Procorp rekening met het corporatieprofiel en de wensen van de corporatie. De commissie bestaat doorgaans uit drie leden, te weten, een voorzitter, een secretaris en algemeen lid. Procorp maakt bij de selectie van de commissieleden gebruik van de personen uit de Procorp-pool. Hierdoor kunnen wij specifiek op deskundigheid selecteren wat het beste past voor de woningcorporatie. 

De visitatoren dienen voorafgaand aan de visitatie een onafhankelijkheidsverklaring te ondertekenen. Hierdoor waarborgen we de onafhankelijkheid bij iedere visitatie. 

Onafhankelijkheid visitatiecommissie

De commissieleden hebben geen persoonlijke noch zakelijke band (gehad) met de te visiteren corporatie in de vier jaar vóór uitvoering van de visitatieopdracht. Evenmin voeren de commissieleden in de twee jaar na afloop van de visitatie een opdracht uit voor de (gevisiteerde) corporatie. De leden van de visitatiecommissie zijn onafhankelijk in hun oordeelsvorming over de prestaties van de corporatie. De personen die direct of indirect betrokken zijn bij het uitvoeren van visitaties zijn onafhankelijk. Zij hebben direct noch indirect belang bij de uitkomst van hun beoordeling en rapportage. 

De visitatoren ondertekenen voorafgaand aan de visitatie een onafhankelijkheidsverklaring. Zowel de gedragscode, als de geheimhoudingsverklaring zijn tevens contractuele bepalingen in de Overeenkomst van Opdracht, die iedere visitatie door de visitator wordt ondertekend. 

Selectie commissieleden

Procorp houdt bij de samenstelling van de visitatiecommissie rekening met kennis en kwaliteiten van de visitatoren. De samenstelling van de leden in de commissie wordt zodanig vormgegeven, dat kennis van de gebieden volkshuisvesting, de stakeholders, financiën en economie, gebieds- en projectontwikkeling, maatschappelijke ontwikkelingen en governance optimaal kan worden ingezet. 

Bij de samenstelling van de visitatiecommissie houdt Procorp rekening met het corporatieprofiel en de wensen van de corporatie. De commissie bestaat doorgaans uit drie leden, te weten, een voorzitter, een secretaris en algemeen lid. Bij corporaties kleiner dan 1.000 verhuurbare eenheden kan gewerkt worden met twee commissieleden. Procorp bepaalt de samenstelling van de visitatiecommissie en bespreekt deze met de corporatie. 

Procorp maakt bij de selectie van commissieleden gebruik van de personen uit de ‘Procorp-pool’. Blijkt dat een commissielid niet beschikbaar is of de werkzaamheden niet binnen de planning kan uitvoeren, zal door Procorp een ander commissielid worden voorgesteld, die over vergelijkbare deskundigheid en kwaliteiten beschikt. 

Onze specialist:

Daniël Koningen

Visitator

088 - 022 74 60

De mensen
achter Procorp

Bekijk ons hele team
achiche_pc

Aziza Aachiche

Visitator

Bram de Meij

Bram de Meij

Coördinator

Teampagina_CorSnoeijs

Cor Snoeijs

Visitator

Daniël Koningen

Daniël Koningen

Visitator

Template_achtergrond Evelien

Evelien van Diemen

Visitator

Ferrie van Eersel | Procorp

Ferrie van Eersel

Visitator

guus_pc_2

Guus Verduijn

Visitator

Ingrid_pc

Ingrid den Teuling

Visitator

Template_achtergrond Jacomijn 2

Jacomijn de Meij

Visitator

Lars Wolfkamp

Lars Wolfkamp

Visitator

Lisette_pc

Lisette de Jong

Visitator

Margrieta Haan | Procorp

Margrieta Haan

Visitator

Marlijn Stunnenberg

Marlijn Stunnenberg

Coördinator

Kirstin_pc

Kirstin de Boer

Visitator

jackie_pc

Jackie de Vries

Visitator