Visitatiecommissie

Procorp | Visitaties woningcorporaties
Daniël Koningen Visitator
Daniël Koningen

Onze commissies

Bij de samenstelling van de visitatiecommissie houdt Procorp rekening met het corporatieprofiel en de wensen van de corporatie. De commissie bestaat doorgaans uit drie leden, te weten, een voorzitter, een secretaris en gewoon lid. Bij corporaties kleiner dan 1.000 verhuurbare eenheden kan gewerkt worden met twee commissieleden. Procorp bepaalt de samenstelling van de visitatiecommissie en bespreekt deze met de corporatie.

Procorp maakt bij de selectie van commissieleden gebruik van de personen uit de ‘Procorp-pool’. Blijkt dat een commissielid niet beschikbaar is of de werkzaamheden niet binnen de planning kan uitvoeren, zal door Procorp een ander commissielid worden voorgesteld, die over vergelijkbare deskundigheid en kwaliteiten beschikt.

Onafhankelijkheid visitatiecommissie

De commissieleden hebben geen persoonlijke noch zakelijke band (gehad) met de te visiteren corporatie in de vier jaar vóór uitvoering van de visitatieopdracht. Evenmin voeren de commissieleden in de twee jaar na afloop van de visitatie een opdracht uit voor de (gevisiteerde) corporatie. De leden van de visitatiecommissie zijn onafhankelijk in hun oordeelsvorming over de prestaties van de corporatie. De personen die direct of indirect betrokken zijn bij het uitvoeren van visitaties zijn onafhankelijk. Zij hebben direct noch indirect belang bij de uitkomst van hun beoordeling en rapportage.

De visitatoren dienen voorafgaand aan de visitatie een onafhankelijkheidsverklaring te ondertekenen. Zowel de gedragscode, als de geheimhoudingsverklaring zijn tevens contractuele bepalingen in de Overeenkomst van Opdracht, die iedere visitatie door de visitator wordt ondertekend.

experi_ut_pcr
ut_1_aestate

Selectie commissieleden

Procorp houdt bij de samenstelling van de visitatiecommissie rekening met kennis en kwaliteiten van de visitatoren. De samenstelling van de leden in de commissie wordt zodanig vormgegeven, dat kennis van de gebieden volkshuisvesting, de stakeholders, financiën en economie, gebieds- en projectontwikkeling, maatschappelijke ontwikkelingen en governance optimaal kan worden ingezet.

Contact

Interesse in de mogelijkheden voor jouw corporatie? Neem vooral contact op met ons via info@pro-corp.nl of 088-022 74 60